يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰
نيمه خرداد و آفرينندگان آن در آئينه توصيف امام
15 خرداد و شهداي آن را بشناسيد
آنچه پيش روي داريدمتن كامل بيانات تاريخي امام خميني در15 خردادماه 1358 ،كه درمدرسه فيضيه قم ايرادگشته است.نگاه ژرف امام به زمينه ها وپديدآورندگان اين حماسه بزرگ،به شكل ضمني دربردارنده تجليل امام ازرشادت شهداي 15 خردادازجمله شهيدان طيب وحاج اسماعيل رضايي است.

بسم الله الرحمن الرحيم 

انگيزه قيام 15 خرداد 
پانزده خرداد چرا به وجود آمد؟ مبدأ وجود آن چه بود؟ دنباله آن در سابق چه بود؟ و الان چيست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ 15 خرداد را چه كسي به وجود آورد و دنباله آن را چه كسي تعقيب كرد؟ الان چه كسي همان دنباله را تعقيب مي كند؟ پس از اين اميد به كيست؟ 15 خرداد براي چه مقصدي بود؟ تا كنون چه مقصدي داشته است؟ و بعدها چه مقصدي خواهد داشت؟ 15 خرداد را بشناسيد، مقصد 15 خرداد را بشناسيد، كساني را كه 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسيد، كساني را كه 15 خرداد را دنبال كردند بشناسيد، كساني را كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست بشناسيد و مخالفين 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسيد.
15 خرداد از همين مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همين مدرسه اجتماع عظيمي بود و بعد از اينكه صحبت ها و افشاگري هايي شد، دنباله آن منتهي به 15 خرداد شد. 15 خرداد براي اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأيت اسلام و راهنمايي روحانيت و همين جمعيت هايي بود كه الان اينجا هستند. اينها بودند كه 15 خرداد را به وجود آوردند. همين سنخ جمعيت بودند كه 15 خرداد را به وجود آوردند و همين سنخ جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد اسلامي بودند كه براي اسلام قيام كردند و هيچ نظري جز اسلام نداشتند و 15 خرداد را به وجود آوردند. همين جمعيتي كه مقصدي غير از اسلام ندارند، 15 خرداد را تا حالا دنبال كرده اند. از همين جمعيت كه مقصدي غير از اسلام ندارند، اميد آن است كه تعقيب كنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.
آفرينندگان حماسه 15 خرداد
بايد ديد اين جمعيت چه كساني هستند. اينها كه 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها كه در 15 خرداد، به طوري كه مشهور است 15 هزار فدايي دادند و آنهايي كه پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عام هاي ديگر در ميدان ها آمدند، چه قشري از مردم بودند؟ آنهايي كه 15 خرداد را به وجود آوردند، آنهايي كه دنباله 15 خرداد را تاكنون رساندند، آنهايي كه براي شكستن سد رژيم، فعاليت كردند، آنهايي كه به خيابان ها ريختند و فرياد «الله اكبر» سر دادند، همين قشر از مردم بودند. حق مال همين قشر از مردم است، ديگران هيچ حقي ندارند. الان چه كساني دارند منحرف مي كنند مسير ملت ما را؟ چه جمعيت هايي هستند كه نهضت اسلامي را مي خواهند از اسلاميتش منحرف كنند؟ 

اينها گروه هايي هستند كه عده اي از آنها نمي دانند قضايا را، جاهلند؛ و عده اي هستند عالماً و عامداً با اسلام مخالفند. آنهايي كه جاهلند بايد هدايت كرد، بايد گفت به آنها كه اي آقايان كه خيال مي كنيد به غير از اسلام در ايران مي تواند چيزي پيش ببرد، اي كساني كه گمان مي كنيد غير اسلام رژيم را ساقط كرده است، اي كساني كه احتمال مي دهيد كه غير مسلمين و غير اسلام، كس ديگري دخالت داشته است، اشخاصي را كه در 15 خرداد جان دادند، احوال مطالعه و بررسي كنيد؛ سنگ قبرهاي آنها را ببينيد. اينها چه كساني بودند؟ اگر يك سنگ قبر از قشرهاي ديگر غير اسلامي پيدا كرديد، معلوم مي شود كه آنها هم شركت داشته اند. اگر در قشرهاي اسلامي يك سنگ قبر از آن درجه هاي بالا پيدا كرديد، آنها هم شركت داشته اند، ولي پيدا نمي كنيد. هرچه هست اين قشر پايين است، اين قشر كشاورز است، اين قشر كارگر است، اين تاجر مسلم است، اين كاسب مسلم است، اين روحاني متعهد است. هرچه هست از اين قشر است. پس 15 خرداد را اينها به تبع اسلام به وجود آوردند و به تبع اسلام حفظ كردند و به تبع اسلام اينها نگهداري مي كنند. كساني كه گمان مي كنند غير قدرت اسلام مي توانست يك همچو سدي را بشكند در خطا هستند.

انقلابي نمايان فرصت طلب

و اما آن قشري كه به واسطه مخالفت با اسلام با ما مخالفت مي كنند، اگر ممكن است به هدايت، علاج كرد، والا با همان مشتي كه رژيم را از بين برديد، اين وابسته ها را هم از بين خواهيد برد. از 15 خرداد تاكنون آنچه شده، آنچه تحقق پيدا كرده، با فعاليت همين قشر و جان نثاري همين جمعيت و خون دادن همين طبقه بوده است. اينها حق دارند در همه چيزهايي كه بايد تحقق پيدا كند رأي بدهند. 
آنهايي كه در خارج بودند و حالا آمده اند و آنهايي كه در خارج صف بوده اند و حالا وارد صف شده اند، هيچ حقي در اين نهضت ندارند و نظر آنها هيچ اعتباري ندارد. نظر آن ملتي كه نهضت را به وجود آورد و قدرت هاي بزرگ را شكست و بعد از اين همه دنبال همين قدرت خواهد بود، تمام حَظّ مال اينهاست. نظرهاي اينها ميزان است. نظرهاي ديگران اگر موافق با نظر اينهاست، اگر دنباله اسلام است، اگر با حفظ اسلام و احكام است، اهلاً و مرحبا و اگر انحراف است آنها بايد بروند آنجايي كه قبلاً بوده اند. 

انحرافات را از كجا بشناسيم؟ از كجا بدانيم كه تفاوت قشري كه نهضت را به وجود آورد با قشرهاي مخالف نهضت چيست؟ از كجا بفهميم؟ از نوشته هاي آنها، گفتار آنها، اجتماعات آنها، ميتينگ هاي آنها. هر اجتماعي كه بر اساس اسلام و قوانين اسلام است، بر مسير اين ملت است و هر اجتماع و هر نطق و هر خطابه و هر قلمفرسايي كه بر خلاف مسير اسلام است، هرچه باشد خلاف اين نهضت است. 
مخالفين شما مي خواهند خون را شما داديد، استفاده را آنها ببرند. مخالفين شما مي خواهند زحمت ها را شما كشيديد، ميوه ها را آنها بچينند. مخالفين شما ملت ستمديده، هيچ رنجي نبردند، در زمان طاغوت هم هيچ رنجي نبردند، براي اينكه تبع بودند، موافق بودند يا ساكت بودند. حالا كه شما سفره را پهن كرده ايد، اينها دور سفره نشسته اند براي استفاده. كاش مي گفتند شما هم شريك، لكن مي گويند فقط ما و شما نه، روحانيت نه، قشرهاي ديگر نه. همه چيز را براي خودشان مي خواهند. ما و اسلام نه!


سخني با غرب باوران بيگانه از 15 خرداد
اي غرب زده ها! اي اجنبي زده ها! اي انسان هاي ميان تهي! اي انسان هاي بي محتوا! به خود آييد. همه چيز خودتان را غربي نكنيد. ملاحظه كنيد چيزهايي كه در غرب است، چيزهاي خوبي كه در غرب است، ملاحظه كنيد. جمعيت حقوق بشر كه در غرب است، ببينيد چه اشخاصي هستند و چه مقاصدي دارند. اينها حقوق بشر را مي خواهند يا حقوق ابرقدرت ها را؟ اينها دنبال ابرقدرت ها هستند و حقوق ابرقدرت ها را مي خواهند تأمين كنند. 

شما اي حقوقدان هاي ما! اي جمعيت حقوق بشر! دنباله اين حقوق دان ها نرويد. شما مثل اين قشر، اين قشر زحمتكش، حقوق را اجرا كنيد. اينها جمعيت حقوق بشر هستند. اينها براي حقوق بشر زحمت مي كشند. اينها تأمين آسايش بشر را مي كنند و شما فقط صحبت مي كنيد! اينها عمل مي كنند و شما مي نويسيد. هيچ يك از شما در راه رسيدن بشر به حقوق خودش فعاليت ندارد. آنكه فعاليت دارد، همين جمعيتي هستند كه امروز قيام كرده و 15 خرداد قيام كرد. اينها براي بشر دلسوزند. براي اينكه مسلمند. اسلام براي بشر دلسوز است. شما كه مسيرتان غير اسلام است، براي بشر هيچ كاري نمي كنيد، مي نويسيد و مي خواهيد نهضت را منحرف كنيد، مي گوييد تا نهضت را منحرف كنيد. 

تواضع و تعظيم در برابر ملت
از 15 خرداد تا حالا كه آمديم، خون داديم يعني شما خون داديد، من كه نشسته ام اينجا. من هم هيچ حقي ندارم. شما خون داديد؛ شماها به ميدان رفتيد؛ شماها مبارزه كرديد؛ ماها هيچ حقي نداريم. ما بايد براي شما خدمت كنيم. خودمان نبايد استفاده كنيم، نه استفاده عنواني. خاك بر سر من كه بخواهم استفاده عنواني از شما بكنم! خاك بر سر من كه بخواهم خون شما ريخته شود و من استفاده اش را ببرم! [گريه و ابراز احساسات شديد جمعيت و شعار درود بر خميني] 

طبقه هاي بالا، آنهايي كه هيچ فعاليتي نداشتند و مخالفت هم ندارند، حقي ندارند و نبايد حقي داشته باشند، لكن اگر از حالا خدمت بكنند، صاحب حق مي شوند و من مأيوسم كه خدمت بكنند. آنهايي كه نظر انحرافي دارند، آنهايي كه نظر خيانت به اسلام و اين ملت را دارند، آنهايي كه اسلام 1400 ساله را كافي نمي دانند، آنها بايد حسابشان را از ملت جدا كنند. جدا هم هست. ما از اين به بعد احتياج به شما داريم. احتياج به همين طبقه و بي نياز از آن طبقات.

مخالفان اجراي اسلام

امروز روزي است كه اسلام بايد تحقق پيدا كند. اين حرف ها كه گفته مي شود نظير همان حرف ها بود كه گفته شد كه: «حالا زود است صبر كنيد». ما اگر در اين انقلاب، در اين نهضت احكام اسلام را پياده نكنيم، كي پياده خواهيم كرد؟ چه وقت همچو نهضتي تحقق پيدا مي كند؟ اگر اين نهضت خداي نخواسته بخوابد و به خاموشي بگرايد، چه كسي مي تواند ديگر اسم اسلام را بياورد؟
اگر ما امروز قوانين اسلام را اجرا نكنيم، كي اجرا كنيم؟ آقاياني كه مي گوييد نمي شود، پس كي مي شود؟ پس بگوييد هيچ وقت اسلام نه! بگوييد نهضت منهاي اسلام، همان طوري كه گفتيد اسلام منهاي روحانيت، حالا هم بگوييد نهضت منهاي اسلام. اگر با اين نهضت، اسلام را متحقق نكنيد و احكام اسلام را مو به مو جاري نكنيد، مأيوس باشيد ديگر نخواهد شد. آنهايي كه به اسلام عقيده دارند، آنهايي كه دلشان براي قرآن مي تپد، امروز بايد فعاليت كنند. 15 خرداد براي همين بود، بعد از آن هم دنباله همين بود. اسلام بود لَيْسَ اِلا. ما غير اسلام نمي خواهيم و اسلام در همه وقت و خصوصاً حالا قابل اجراست. 

هشدار و اخطار آقايان! توجه كنيد به گفته هاي خودتان، توجه كنيد به نوشته هاي خودتان، توجه كنيد كه شما را اسلام از قيد و بند آزاد كرد. توجه كنيد كه شما را اسلام از بلاد خارج به داخل كشاند. توجه كنيد كه اسلام شما را از زاويه ها بيرون كشيد، از كنج خانه ها بيرون كشيد. توجه كنيد كه اسلام قلم شما را آزاد كرد. توجه كنيد كه اسلام بيان شما را آزاد كرد. حالا بر ضد اسلام؟! مسلمين مي توانند تحمل كنند كه اسلام و خون مسلمين شما را آزاد كرد و حالا بر ضد اسلام قيام مي كنيد؟ چيز مي نويسيد؟ اين كفران نعمت است. خداوند اين نعمت را به شما داد. شكرانه اين نعمت اين است كه تبعيت كنيد از اسلام. 

توبه كنيد از حرف هايي كه مي زنيد. توبه كنيد از نوشته هايي كه مي نويسيد. گرايش كنيد به اسلام. گرايش كنيد به طبقات پاييني كه شما پايين مي دانيد و از شما بالاترند. اينها چهره نوراني اسلام و مسلمينند. اينها چهره هايي هستند كه رسول خدا آنها را مي پذيرد. اينها چهره هايي هستند كه محبوب خدا هستند. شما هم وارد اينها بشويد. چهره خودتان را با اينها منطبق كنيد، آراء خودتان را با اينها منطبق كنيد. هي دم از غرب مي زنيد! چقدر ميان تهي شده ايد! بايد احكام اسلام را با احكام غرب بسنجيم؟ اين چه غلطي است! 

شكر نعمت اين است كه به اسلام وفادار باشيد. من به شما اخطار مي كنم كه به اسلام وفادار باشيد، من شما را نصيحت مي كنم. من در همين مدرسه شاه را نصيحت كردم و نشنيد، شما كه چيزي نيستيد. عصر عاشورا من گفتم كاري نكن كه ملت تو را بيرون كند. نشنيد و كاري كرد كه ملت بيرونش كردند. [تأييد حضار و سپس شعار درود بر خميني] 

برادرهاي من! از هر قشري كه هستيد، وقت نگذشته است. وقت توبه باقي است. بياييد و با اين ملت، برادروار در اين راه راهپيمايي كنيد. يكي از شما توي اين جمعيت نيست! يك دانه از شما توي اين جمعيت نيست! بياييد با اين مردم هم رأي باشيد، همصدا باشيد. بياييد به سوي اسلام كه همه شما را نجات داد. به شكرانه نعمت از اسلام وفاداري كنيد. براي اسلام باشيد. 

برادرهاي من! آنچه مي خواهيد در اسلام است. آنچه مي خواهيد در اين كنج مدرسه هاست. زندگي آنها را ببينيد و مقايسه كنيد با آنهايي كه براي بشر دلشان مي تپد! يعني با قلم، يعني با بيان! ببينيد اينها در چه حال هستند. ببينيد زندگي روحانيت چه است. ببينيد زندگي اين طبقه كارگر چه است. ببينيد زندگي اين كشاورز چه است. زندگي اين كاسب چه است. براي اينها فكر كنيد. دلسوزي اين نيست كه قلم برداريد بر ضد اسلام چيز بنويسيد، به اسم حقوق بشر و به اسم حقوقدان با اينها همراهي كنيد. 

شماها تا حالا براي اين ملت از جيبتان چيزي خرج كرديد؟ به وجدان خودتان ارجاعتان مي كنم. آنهايي كه دلشان براي اين مستمندان و اين بشر مي سوزد، اين زن هاي اطراف شهر قم و زن هاي جنوب تهران و زن هاي جنوب همه شهرستان ها. جنوب به معناي اينكه شما مي گوييد اينها پايين هستند. اينها حقوق بشر را مي دانند و عمل مي كنند. اينها طلاهايشان را كه ذخيره يك پنجاه سال، بيست سال، سي سالشان بود آمدند براي مستمندان دادند. شما چه كرديد؟ شماها چه كرديد؟ بگوييد. شما هم همراهي كنيد با اين مستمندان. شما با اين طبقه همراه بشويد. نمي گويم پول بدهيد، مي گويم قلمتان موافق باشد؛ قدمتان موافق باشد، رأيتان موافق باشد، اسلام را حفظ كنيد. اسلام براي شما خوب است. براي دنيايتان خوب است. اگر آخرت را هم قبول نداريد، براي دنيايتان خوب است. 

با روحانيون مخالفت نكنيد، براي دنيايتان خوب است. اينها هستند، اين قشر روحاني متعهد، اين قشر روحاني كه توي اين حجره هاي كوچك دو تا سه تا زندگي مي كنند كه بيرونشان كردند. اين جمعيت زاغه نشين هاي اطراف شهرها كه هر هفت نفر، هشت نفر آنها در يك سوراخي زندگي مي كنند، اينها حقوق بشر را بهتر از ما مي دانند. اينها جمعيت دلسوزي براي بشرند. اينها جمعيت حقوق بشرند، نه من و شما. بياييد براي اينها فكري بكنيد، براي اينها. دولت و ملت براي اين طبقه فكر كنند. اينها حق دارند. حق اينها را ادا كنيد و همين ها حق بشر را دارند ادا مي كنند. 

پند و اندرز به روشنفكرمآب ها
من به شما جمعيت ها، جمعيت هايي كه هر چند روز دور هم مي نشينيد، نصيحت مي كنم. من علاقه دارم كه همه سعادتمند باشيد. من نصيحت مي كنم كه مسير خودتان را از اسلام جدا نكنيد. مسير خودتان را از روحانيت جدا نكنيد. اين قدرت الهي را، اين قدرت روحانيت كه يك قدرت الهي است از دست ندهيد. اگر اين قدرت از دست برود، شما هيچ خواهيد بود. اين قدرت روحاني است كه مردم را به كوچه ها مي كشد. قدرت اسلام است كه از حلقوم روحانيت بيرون مي آيد. اينها را نشكنيد. 

خدايا! تو مي داني كه من براي اينكه معمم هستم، از روحانيت طرفداري نمي كنم. براي اينكه مي دانم اين قشرند كه مي توانند ملت را نجات بدهند؛ اين قشرند كه مردم آنها را مي خواهند. اين مساجد است كه اين بساط را درست كردند. اين مساجد هستند كه نهضت را درست كردند. در عهد رسول الله هم و بعد از آن هم تا مدت ها، مسجد مكان اجتماع سياسي بود؛ مركز تجييش جيوش بود. «محراب» يعني مكان حرب، مكان جنگ: هم جنگ با شيطان و هم جنگ با طاغوت. از محراب ها بايد جنگ پيدا بشود. چنانكه پيشتر از محراب ها پيدا مي شد، از مسجدها پيدا مي شد. 
اي ملت! مسجدهاي خودتان را حفظ كنيد. اي روشنفكران مسجدها را حفظ كنيد. برويد به مسجد؛ نمي رويد! اين مسجدها را حفظ كنيد تا اين نهضت به ثمر برسد؛ تا اين مملكت شما نجات پيدا كند. 
خداوند ان شاءالله اين مسجدها را براي ما حفظ كند. خداوند ان شاءالله روحانيون را براي ما حفظ كند. خداوند ان شاءالله مخالفين را هدايت كند. خداوند ان شاءالله ملت ما را سعادتمند كند.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
آخرين عناوين
پربازديدها
پربحث ترین ها